آیین نامه اجرایی ماده 71 نظام صنفی

آیین نامه اجرایی ماده 71 نظام صنفی
ماده 1 -) به منظور تسهیل داد ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی،افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو، برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 15 ق.ن.ص و ظوابط و مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده 2-) صندوق های مکانیزه فروش ( یا نرم افزارهای تهیه شده به این منظور) مخصوص واحدهای صنفی ارایه دهنده کالا یا خدمات، باید حداقل دارای توانایی های زیر باشند:
 1- نام و نشانی واحد صنفی و تاریخ صدور در قبض ( یا فاکتور) مخصوص مشتری درج شود.
2- مشخصات کامل کالای فروخته شده در قبض مخصوص مشتری درج شود ( شامل نام کالا، قیمت واحد و قیمت کل، وزن یا حجم یا متراژ یا ... و همچنین مشخصات کیفی مانند درجه یک یا درجه دو یا ... )
3- مشخصات کامل خدمت ارایه شده به مشتری در قبض درج شود.
4- در قبض مخصوص مشتری تلفن رسیدگی به شکایات درج شود.
5- دستگاه یا برنامه نرم افزاری تهیه شده باید به گونه ای باشد که مامور فروش یا فرد صنفی به هیچ وجه توانایی دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.
6- توانایی گزارش دهی داشته باشند.
7- قابلیت نصب نرم افزارهای مورد نظر وزارت بازرگانی را داشته باشد.
ماده 3 -) دستگاه های توزین دیجیتالی باید دارای مشخصات زیر باشد:
 1- حساسیت دستگاه ( حداقل وزنی که قابل اندازه گیری است) مشخص شده و در معرض دید مشتری باشد.
تبصره- واحدهای صنفی موظفند از دستگاه های توزینی استفاده نمایند که حسب نوع فعالیت حساسیت مورد نیاز را دارا باشد.
 2-  قیمت واحد کالا، وزن کالا و کل قیمت، محاسبه و در معرض دید مشتری قرار گیرد.
تبصره 1- اعلام قیمت واحد کالا توسط دستگاه توزین دیجیتالی، به هیچ وجه جایگزین برچسب قیمت نیست.
تبصره 2- اعلام قیمت واحد کالا و قیمت کل به هیچ وجه جایگزین صدور فاکتور نیست. ( درصورتی که دستگاه توانایی صدور قبض کتبی را داشته باشد مطابق ماده 6 این آیین نامه اقدام خواهد شد.)
3-  دستگاه توزین دیجیتالی مورد استفاده در داد و ستد، مشمول استاندارد اجباری بوده و باید با استاندارد ملی شماره 6589 مطابقت داشته باشند.
ماده 4 -) الف - کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش هستند:
تبصره 1- حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تایید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت دو سال از شمول این
ماده قانونی معاف خواهند شد.
تبصره 2 - حداکثر 30 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تایید مجمع و پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت دو سال از
شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.
ب- کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور که نیاز به توزین دارند مکلف به استفاده از ترازوی دیجیتال هستند.
تبصره 1- تبصره 1- حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تایید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت سه سال از
شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.
تبصره 2 - حداکثر 30 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تایید مجمع و پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت سه سال از
شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.
ماده 5-) هر گونه دستکاری و یا خارج نمودن صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه های توزین دیجیتالی از پلمپ تخلف محسوب شده و با واحد صنفی متخلف طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص
برخورد می گردد.
تبصره 1- مسوولیت نظارت بر عملکرد، آزمون و پلمپ دستگاه های توزین دیجیتالی به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
ماده 6-) قبوض دریافتی از افراد صنفی که از طریق دستگاه توزین دیجیتالی و یا صندوق مکانیزه فروش صادر می شود، به منزله فاکتور کالا و یا خدمت ارائه شده تلقی می گردد.
تبصره- در صورت فروش کالا و یا ارایه خدمات بیش از مبلغ 10،000،000 ریال، افراد صنفی موظفند علاوه بر ارایه قبض یا فیش، نسبت به صدور فاکتور فروش نیز اقدام نمایند.
ماده 7-) واحدهای صنفی استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی، در صورت تشخیص بازرسین و یا ناظرین ماه 72 قانون نظام صنفی و یا به محض اطلاع از وجود نواقصی در
دستگاه های خود، موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نموده و تا زمان رفع عیب، می بایست نسبت به صدور فاکتور جهت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند.
ماده 8-) فروش کالا و یا ارایه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به عنوان تخلف صنفی تلقی و بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 71
قانون نظام صنفی با واحد صنفی متخلف، برخورد خواهد شد.
ماده 9-) مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های صنفی مربوط مکلف به اطلاع رسانی دقیق، آموزش صنوف و ایجاد تسهیلات لازم جهت خرید دستگاه های صندوق مکانیزه فورش و یا توزین
دیجیتالی افراد صنفی می باشد.
ماده 10 -) اتحادیه های مربوطه مکلفند آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق های مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال را مستمرا در سایت اصناف ( صفحه اطلاعات فردی و صنفی واحدهای
صنفی) درج نمایند.
ماده 11 -) کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی هر شهرستان مکلفند از طریق کمیته و کمیسیون بازرسی خود ( موضوع بند ج ماده 49 ق ن ص و بند الف ماده 39 ق ن ص )، ضمن نظارت بر روند ثبت آمار و اطلاعات اتحادیه های صنفی در سایت اصناف ( موضوع ماده 10 این آیین نامه)، از صحت آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال اطمینان
حاصل کنند.
ماده 12 -) سازمان بازرگانی استان ها مکلفند گزارش اقدامات و عملکرد خورد را در راستای اجرایی کردن آیین نامه مذبور را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نمایند.
ماده 13 -) مسئولیت حسن اجرای مفاد این آیین نامه در هر شهرستان، بعهده رئیس کمیسیون آن شهرستان و در سطح استان بعهده رییس کمیسیون مرکز استان و رییس سازمان بازرگانی می باشد.
ماده 14 -) این آیین نامه در 14 ماده و 9 تبصره و در اجرای یک تبصره یک ماده 71 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 25/8/1389 به تصویت وزیر بازرگانی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب  25/1/1386 گردید.