دستگاه حضور غیاب

دستگیره اثر انگشت KEYLOCK

دستگیره اثر انگشت V 430

کنترل تردد کارتی AC1000

کنترل تردد اثرانگشتی AC2100

کنترل تردد اثر انگشتی AC4000

کنترل تردد اثرانگشتی AC5000

کنترل تردد اثرانگشتی AC6000

دستگیره کارتی YGS2005B-PG

ساعت کارتی کدثابت PTR72C

ساعت اثرانگشتی TIMAX TX9

ساعت اثر انگشتی TIMAX TX2

دستگاه تشخیص چهره VF 600

دستگاه تشخیص چهره iFace 102