بارکدخوان ها

دستگاه DATALOGIC JET

دستگاه Datalogic PEGASO

دستگاه Datalogic R SERIES

دستگاه Datalogic SKORPIO

دستگاه Datalogic NEW MEMOR

بارکدخوان Posiflex 3000

بارکدخوان Cino 560

بارکدخوان Cino 780

بارکدخوان Magellan 2200

بارکدخوان Posiflex Ts2200

بارکد خوان AXIOM PDT 8223

بارکدخوان Gryphon 4130

بارکدخوان Datalogic Quick scan