محصولات ويژه

نیکان سامانه

window.location = 'product.php'"); } $redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica; $sql = "SELECT * FROM product WHERE vije='true' LIMIT $redove, $broinastranica"; $result = mysqli_query($connect,$sql); $count = mysqli_num_rows($result); if ($count <= 0) { echo 'کالايي وجود ندارد.'; } else { while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { echo ' ';} echo ''; $query = "SELECT COUNT(id) AS numrows FROM product"; $result = mysqli_query($connect,$query) or die('MySQL Error'); $row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC); $numrows = $row['numrows']; $maxPage = ceil($numrows / $broinastranica); $nomeranastranici = ''; for ($page = 1; $page <= $maxPage; $page++) { if ($page == $pageNum) { $nomeranastranici .= " $page "; } else { $nomeranastranici .= " $page "; } } if ($pageNum > 1) { $page = $pageNum - 1; $predishna = " صفحه آخر "; $parva = " صفحه اول "; } else { $predishna = ' '; $parva = ' '; } if ($pageNum < $maxPage) { $page = $pageNum + 1; $sledvashta = " بعدي "; $posledna = " قبلي "; } else { $sledvashta = ' '; $posledna = ' '; } } ?>
محصولات

محصولات ما

آخرين اخبار

آخرين اخبار

window.location = 'news.php'"); } $redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica; $sql = "SELECT * FROM news ORDER by id DESC LIMIT $redove, $broinastranica"; $result = mysqli_query($connect,$sql); $count = mysqli_num_rows($result); if ($count <= 0) { echo 'خبري وجود ندارد.'; } else { while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { echo ' خريد پرينتر
' . $row['title'] . '
' . $row['title'] . '

' . $row['kcontent'] . '

ادامه خبر
';} } ?>